UGL

Sedan 1981 har kursen UGL varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Kursen vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll.

UGL är en utbildning som handlar om hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under denna utvecklings gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Detta kallar vi gruppdynamik. Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Det vill säga vilken ledarstil som både främjar uppgiftens lösande som gruppens utveckling.

Den pedagogiska ansatsen under UGL kallas ”upplevelsebaserad inlärning” och bygger på Kolbs teorier om inlärning. Man delar upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Utifrån detta bygger man upp allmängiltiga teorier om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva diskussioner bygger på inlärningseffekten och utvecklingen såväl hos deltagaren som hos gruppen.