Krishantering och motiverande samtal

Om kursen

En unik utbildning som tar avstamp i kris och krishantering. Inledningsvis skapar vi oss grundläggande kunskaper inom kris och krishantering, som vi sedan fördjupar under kursens gång. Att arbeta med människor innebär att du nästan dagligen möter individer som befinner sig i kris, alla med olika problem och med olika bakgrunder vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att placera dem i fack. Som krisarbetare kan vi inte möta alla människor på samma sätt, utan vi måste alltid ha fokus på individen. Utgångspunkten ligger i att förstå våra egna kriser och krisreaktioner samt bearbetningen av dessa för att därigenom utveckla ett individfokuserat förhållningssätt för att effektivt kunna stödja andra människor i deras krisarbete.

I kursens avslutande del introduceras vi för det Motiverande Samtalet som ett verktyg i arbetet med individer där motivationen sviktar. Människor som påbörjar terapi har olika förutsättningar och olika stor vilja att förändra och förändras. Genom det motiverande samtalet skapas en medvetenhet om problem, risker och konsekvenser. Samtalet syftar till att vara vägledande snarare än en konventionell klientcentrerad psykoterapi och kan beskrivas som en målinriktad kommunikation med specifikt fokus på uttalanden kring förändring.

Metoden har visat sig väldigt effektivt i missbruks- och beroendebeteenden, att höja studiemotivationen och hjälpa individer som har fastnat i sina krisreaktioner.

Kursens mål

Att deltagarna ska ha gjort en egen, personligt utvecklande resa för att kunna agera professionellt och insiktsfullt i möten med människor i kris. Deltagarna ska ha fått en kunskap om Motiverande samtal.

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha

 • Ökat sin förståelse för egna kriser och krisreaktioner
 • Utvecklat kunskaper i ett individfokuserat förhållningsätt för att kunna stödja andra
 • Utvecklat kunskaper och introducerats i det Motiverande Samtalet

Antagningskrav

Utbildningen vänder sig till dig som möter krisdrabbade eller omotiverade människor i ditt arbete inom Human Resources, stödjande, behandlande, personalinriktade och serviceinriktade funktioner inom exempelvis sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem eller personal- och serviceorganisationer.

Kursdeltagare ska ha datavana.

Utbildningstid

30 veckor halvfart med tre obligatoriska träffar från hösten 2017 till våren 2018.

Träff 1: 25-27 oktober 2017

Träff 2: 24-26 januari 2018

Träff 3: 14-16 mars 2018

Studieform

Distansstudier med obligatoriska träffar. Grunden i utbildningen är distansarbete i kommunikationssystemet First Class via Internet. Vi träffas vid tre tillfällen, á tre dagar  i Kalix på folkhögskolan. Vi har föreläsningar och utbyter erfarenheter.

Undervisningen är avgiftsfri. För den teknik och de material du disponerar under kurstiden tar skolan ut en teknik & materialavgift om 1250 kr.

Kostnader för litteratur, resor och kost/logi vid sammankomster tillkommer.

Skolan har ett begränsat antal rum att erbjuda på internaten. Kost kan erbjudas till deltagarna. För mer information, kontakta receptionen på tel 0923-666 10.

Intyg

Efter fullgjord kurs får deltagarna ett kursintyg. För att bli godkänd på kursen krävs att man:

 • deltagit på samtliga träffar
 • följt kursen och gjort alla skriftliga uppgifter och samtliga övriga uppgifter

Utbildningens innehåll

Block 1

Under kursens första block får vi en grundläggande introducering till kris och krishantering. Vi arbetar såväl teoretiskt som processinriktat för att skapa förutsättningar att på ett målinriktat sätt kunna arbeta med människor som befinner sig i kris. Under blocket kommer vi att behandla följande teman:

 • Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?
 • Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dessa
 • Det existentiella och det ordlösa i krishantering
 • Ett lösningsfokuserat förhållningssätt vid bearbetning av krisbeteenden
 • Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor
 • Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient
 • Konflikt och kris

Block 2

I kursens andra block gör vi en fördjupning inom ämnena kris och krishantering och skapar nya verktyg för att än mer effektivt kunna bemöta och arbeta med människor i kris. Under blocket kommer vi att behandla följande teman:

 • Krishantering i grupp
 • Att arbeta med människor som kört fast i sin krishantering
 • Krishantering och missbruksbehandling hand i hand
 • Ilska: den missförstådda kraften
 • Beteendeaktivering
 • Att maximera vår inre kraft
 • Gränslandet mellan normala krisreaktioner och diagnostiseringsbar mental ohälsa
 • Att göra utredningar med klienten som aktiv deltagare
 • Död, sorg och krishantering i livets slutskede

BLOCK 3

Utbildningens tredje block har ett praktiskt fokus på det motiverande samtalet. Genom processinriktade och teoretiska moment skapar vi användbara verktyg för att styrka självmotivation i arbetet med andra människor. Utbildningen behandlar följande teman:

 • Vad är Motiverande Samtal? Vad är förändring?
 • Människosyn i arbetet med människor i förändring
 • Motiverande Samtal som metod
 • Engagemang: att bygga förtroende och relationer
 • Fokus: vikten av strategi och riktning
 • Att framkalla och förbereda för förändring
 • Kompassriktning och plan
 • Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare

Om kursledaren

Ulf Lidman har två magisterutbildningar från USA, en i tvärkulturell krishantering och en i teologi med fokus på familje- och relationsterapi. Hans breda erfarenhet sträcker sig från arbete i flyktingläger i krigets Libanon, svältkatastrofer i Afrika, drogmissbruk och prostitution i Los Angeles till coachning av chefer, filmstjärnor och artister i de mest utsatta lägen. Ulf är idag författare, rådgivare och en flitigt anlitad föredragshållare.

Ulfs expertis handlar om tvärkulturella möten relaterat till kris, konflikter och missbruk. Hela vårt samhälle är fyllt av dylika möten mellan personer från olika länder, religiösa sammansättningar, sub-kulturer, företagskulturer, genarationer etc. Olika värderingar och övertygelser kan antingen vara en grogrund för kriser och konflikter eller en möjlighet till en helande och konstruktiv mångfald. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

Utrustning

Dator med internet-uppkoppling, ordbehandlingsprogram som klarar att läsa, skriva och spara i RTF-format, Acrobat reader

Kurslitteratur (kan komma att förändras)

Att möta människor i kris (e-bok) Thore Pettersson

En fantastisk möjlighet Ulf Lidman

Kris och utveckling Johan Cullberg http://www.bokus.com/bok/9789127112575/kris-och-utveckling-samt-katastrofpsykiatri-och-sena-stressreaktioner/?gclid=CO_w5KCS_8oCFcLNcgodGZUAuw

Tid for samtal Staffan Hultgren http://www.bokus.com/bok/9789147105212/tid-for-samtal-vad-talar-vi-om-egentligen/

Beredd på det ofattbara Skolverket

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D718

Skriftliga inlämningar

I kursen ingår skriftliga redovisningar av upplevelsebaserade uppgifter

 1. Relationsinventering
 2. Krisbearbetning och nätverk
 3. Studiebesök och reflektion kring död och döende
 4. Ordlös upplevelse
 5. Mindfulness
 6. Kollektiva aktiviteter
 7. Konflikthantering
 8. Värderingskrock

Ansökan

Ansökningstid 1 januari till 15 april varje år

För digital ansökan till Krishantering och motiverande samtal:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=160

Ansökningsblankett i pappersform för utskrift:
Ansökningsblankett 20170209

Kursplan
KMI Kursplan 20170207

Skicka din ansökan till: Kalix folkhögskola, Näsbyvägen 16, 952 62 KALIX

Telefon: 0923-666 10

e-post:  info@kalixfolkhogskola.se

Frågor och mer information kan lämnas av:

Ulf Lidman

ulf@ulflidmantraining.com